נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת היא אחת מהעבירות התנועה הנפוצות ביותר אשר נאכפת באופן יום יומי ומוכרת ע"י המחוקק כעבירת תנועה חמורה
באמצעות מכשירים אלקטרוניים למדידת מהירות נסיעה ,
מחקר שנערך באיחוד האירופי קבע כי שליש עד מחצית מתאונות דרכים נגרמות בשל מהירות מופרזת
קיימות מחלוקות רבות ומחקרים נוספים לגבי היגרמות או ריבוי תאונות בשל מהירות מופרזת, יחד עם זאת, נהיר כי ככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר, הסיכוי להיחלץ ממצבים מסוכנים בכביש יקטן והסיכוי לאירוע תאונת דרכים חמורות יגדל.

תקנות התעבורה הן אלה אשר קובעות את הכללים לגבי מהירות הנסיעה והמגבלות החוקיות. עבירה של מהירות מופרזת מוגדת בתקנה 51 ו- 54(א)(1) לתקנות התעבורה:

"51. לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.
אופן אכיפת מהירות מופרזת נעשה באמצעות 3 מכשירים אלקטרוניים:

 • מצלמות מהירות
 • מד לייזר "ממל"ז" מסוג אולטרא לייט
 • מכ"ם מסוג "דבורה"

כל מצלמה מסוגלת לאכוף הן מהירות מופרזת והן חציית צומת באור אדום.

המצלמות פועלות באמצעות פסי דריכה הממוקמים בכל נתיב, בכביש.

מרחק של כ-1 מטר מפריד בין פסי הדריכה אשר מופעלים באמצעות גלגלי הרכבים העוברים בנתיב, וכך המערכת מזהה את המהירות שבה נסע הרכב, מחשבת את המהירות בין דריכה ראשונה לשנייה ומצלמת את הרכב בהתאם.

לצלם פסי דריכה

מערכת המצלמות בשמה א3, מחוברת באמצעות נתב סלולרי ישירות למרכז הבקרה של חברת מל"ם-תים האחראית על הפעלת הפרוייקט.

המצלמה מזהה באופן אוטומטי את מספר הרכב על גבי לוחית הרישוי וכך מופק באופן אוטומטי דו"ח תנועה, הנשלח בדרך כלל תוך 72 שעות ממועד ביצוע העבירה אל הנהג.

קיימת ביקורת על הצבת מצלמות המהירות הרבות .

מד לייזר "ממל"ז" מסוג אולטרא לייט

מכשיר הממל"ז (מד מהירות לייזר) הינו בשמוש תדיר במשטרה.

באמצעות מכשיר הממל"ז, מהירות הרכב נמדדת מבלי שהרכב החשוד מצולם.

בע"פ 4682/01 גבריאל לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(1) 304, 333 (2003), בית המשפט העליון, מוסברת באופן ממצה פעולת הממל"ז:

" פעולת הממל"ז מתבססת על ההנחה כי מהירות האור באוויר קבועה, לפיכך שיגור פעימות של קרני לייזר לעבר רכב המטרה (להלן – פולסים) ומדידת זמן מעופם לרכב וחזרתם ממנו מאפשרים לקבוע את המרחק מהמכשיר אל הרכב על-פי הנוסחה: מרחק = זמן×מהירות. מדידת המרחק לרכב המטרה בעקבות שני פולסים בהפרש זמן ידוע מאפשרת לקבוע את המרחק שעבר הרכב, ובעזרת נתון זה ורכיב הזמן ניתן להוסיף ולקבוע את מהירות תנועתו של רכב. לכאורה, היה די בשני פולסים לצורך קביעת המהירות, אולם עקב החשש מטעויות משגר המכשיר 43 פולסים בפרק זמן של כשליש השנייה, והמהירות שהמכשיר מציג היא המהירות הממוצעת המתקבלת מכלל המדידות ".

מכשיר מדידה דבורה – מכ"ם

בניגוד למכשיר הממל"ז המבוסס על לייזר, מכשיר "הדבורה" מדגם BEE III IL הוא מכשיר משוכלל מאד למדידת מהירות וניתן להפעיל אותו במגוון מצבים למדידת מהירות.

העקרון המנחה של מכשיר הדבורה הוא "אפקט דופלר". ב"אפקט דופלר" גל קול הנפלט מהמכשיר, פוגע ברכב הנמדד ומוחזר למכשיר.

מכשיר הדבורה ממוקם בתוך רכב משטרה כאשר האנטנה המודדת את המהירות נמצאת על גג הניידת.

למכשיר הדבורה שתי אנטנות, אנטנה קדמית ואנטנה אחורית.

מכשיר הדבורה יכול למדוד תנועה בכיוון נסיעת הרכב המודד או בכיוון התנועה הנגדי, בזמן שהרכב המודד במצב נייח או במצב תנועה .

חלון התצוגה הממוקם בתוך הרכב מציג את הנתונים הבאים:

חלון מהירות רכב השיטור
חלון מצב : נוריות חיווי המציגות את אופן הפעלת המכשיר מבחינת אנטנה קדמית/אחורית, תנועה בכיוון רכב שיטור/או נגדי, הפעלה נייחת/ניידת
חלון מהירות המטרה – מהירות הרכב הנמדד
חלון נעילת מהירות – נועל את המהירות המהירה ביותר אשר נמדדה או מציג את מהירות הרכב המהיר ביותר.
בדיקות תקינות

אמצעי תיקון של משרד רישוי לאחר הצטברות ניקוד

 1. תקנה 547.    סיכום נקודות וצבירתן : 

"547. (א)  רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה (להלן בחלק זה – נקודות תקפות).

          (ב)  נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

          (ג1) מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

          (ד)  (בוטלה).

          (ה)  חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין."

תקנה 549.   הטלת אמצעי תיקון 


"549. (א)  נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

          (ב)  נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

          (ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.

          (ג)   נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונות ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.

          (ד)  נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

          (ה)  אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

          (ו)   נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה."

נסיעה במהירות מופרזת בדרך עירונית :

 • נהיגה במהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר בחוק_הנהג צפוי לקנס בסך 250 ₪ ,במקרה של חברה קנס 1000 ₪ .
 • נהיגה במהירות בי 21-30 קמ"ש מעל המותר _הנהג צפוי לקנס בסך 750 ₪ וירשמו לחובתו 8 נקודות במקרה של חברה קנס 3000 ₪ .
 • נהיגה במהירות מ31 _40 קנסו 1500 ₪ וירשמו לחובתו 10 נקודות ובמקרה של חברה 6000 ₪ קנס


במקרים הנ"ל הנהג יכול להגיש בקשה להישפט בגין העבירה .

 • נסיעה במהירות העולה על 41 קמ"ש מהמותר בחוק _הנהג צפוי לקבל הזמנה לדין ויוגש נגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת וירשמו לחובתו 10 . יוער כי , במקרה זה קצין משטרה יכול ורשאי לפסול הנהג בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה ל 30 יום.

נסיעה במהירות מופרזת בדרך אינה עירונית :

 • נהיגה במהירות של עד 25 קמ"ש מעל המותר בחוק _הנהג צפוי וקנס בסך של 250₪ במקרה של חברה 1000 ₪ קנס .
 • נהיגה במהירות בין 26_40 קמ"ש מעל המותר בחוק _הנהג צפוי לקנס בסך של 750 ₪ ונרשם לחובתו 8 נקודות במקרה של חברה 3000 ₪ קנס .
 • נהיגה במהירות מ 41|_50 קמ"ש מעל המותר הנהג צפוי לקנס בסך של 1500 ₪ ונרשם לחובתו 10 נקודות ובמקרה של חברה 6000 ₪ קנס .

 במקרים הנ"ל הנהג יכול להגיש בקשה להישפט בגין העבירה 

 • נסיעה במהירות העולה על 51 קמ"ש מהמותר בחוק _הנהג צפוי לקבל הזמנה לדין ויוגש נגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת  ונרשם לחובתו 10 נקודות , במקרה זה קצין משטרה יכול ורשאי לפסול לנהג בפסילה מינהלית את רישיון הנהיגה ל 30 ימים .